Paryayvachi Shabd (Synonyms Words)(पर्यायवाची शब्द) Page 2

Page 2 Paryayvachi Shabd (Synonyms Words)(पर्यायवाची शब्द) ( छ ) (1) छतरी- छत्र, छाता, छत्ता। (2) छली- छलिया, कपटी, धोखेबाज।…

Continue Reading →

Paryayvachi Shabd (Synonyms Words)(पर्यायवाची शब्द) Page -3

 Page 3 Paryayvachi Shabd (Synonyms Words)(पर्यायवाची शब्द) ( ल ) (1)  लक्ष्मी- चंचला, कमला, पद्मा, रमा, हरिप्रिया, श्री, इंदिरा, पद्ममा, सिन्धुसुता,…

Continue Reading →